• "Kapitalet är en central komponent för att vi ska uppnå ett grönt skifte."

  • HÅLLBART SPARANDE

    Som vd på Storebrand Kapitalförvaltning ansvarar Jan Erik för att 600 miljarder investeras hållbart.

  • Framtiden för hållbart sparande är ljus, tror Jan Erik.

  • HÅLLBART SPARANDE

Jan Erik Saugestad – Green is good

HÅLLBART SPARANDE. Efter att länge ha varit ett litet och nischat område inom finansbranschen, så har de flesta aktörer ett hållbart sparalternativ. Jan Erik Saugestad är vd på Storebrand Kapitalförvaltning och ansvarar för att 600 miljarder investeras hållbart. Han vill att branschen ska bli mycket bättre på att visa kunderna vilken effekt deras sparande har – bland annat på klimatet.

– Det är oerhört viktigt att vi som experter synliggör vilken skillnad våra fonder kan göra för miljön och klimatet. Därför ska vi inte bara säga att vi investerar hållbart, utan även lyfta fram exempel på vad det innebär konkret, säger Jan Erik Saugestad.

Efterfrågan på hållbart sparande har ökat markant de senaste åren vilket lett till att allt fler finansaktörer har hållbara fondalternativ i sitt utbud. Storebrand däremot har arbetat med hållbara investeringar i över tjugo år och arbetar hårt för att successivt höja hållbarhetskraven på bolagen man investerar i. Fokus ligger nu på att bli ännu bättre på att också synliggöra effekterna av att spara hållbart och hur det bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling.

– Kapitalet är en central komponent för att vi ska uppnå ett grönt skifte och de globala målen som världens ledare enats om.

Kapital mot ett hållbart samhälle
När Storebrand startade med hållbara investeringar för över 20 år sedan var de en udda fågel i en konservativ bransch. Då handlade det främst om att välja bort bolag de inte ville sammankopplas med eller som var alldeles för riskfyllda ur ett hållbarhetsperspektiv. Men idag ligger fokus på att också ha en proaktiv agenda.

– Genom att aktivt investera i bolag som positionerar sig genom hållbara produkter och tjänster, stöttar vi bolagen i deras utveckling, och vi menar dessa bolag har en bättre lönsamhet över tid. Det kostar inget utan skapar finansiellt värde.

För Storebrand är motivet att trygga kundernas investeringar samtidigt som det handlar om att vara en god samhällsaktör. Med 600 miljarder kronor i förvaltat kapital har Jan Erik Saugestad och hans team ett kraftfullt verktyg att påverka omställningen till ett hållbart samhälle.

– Bolagens förändringsplaner är helt avgörande för våra ekonomiska incitament att investera i dem. Det finns såklart fortfarande vissa verksamheter vi väljer bort. Antingen för att de inte är något vi kan stå upp för, eller för att riskerna är undervärderade av kapitalmarknaden. Vi investerar till exempel inte i kolbolag.

Gemensamma verktyg
Hållbarhet är högt på agendan i hela samhället och enligt Saugestad är Storebrand bättre positionerat än någonsin för att möta kundernas efterfrågan och krav från omvärlden. Efter att länge haft fokus på implementering av hållbarhet ligger nu fokus på att utveckla mer transparenta system som på ett enkelt och tydligt sätt visar hur placeringarna minskar sin miljö- och klimatpåverkan.

– Vi måste hitta gemensamma rapporteringsverktyg och definitioner så att det blir enklare för kunderna att jämföra olika alternativ. Det kommer att synliggöra vilka som pratar och vilka som agerar på den information som finns tillgänglig i dag. Det finns inte riktigt tid för bara prat.

Nya generationer, nya mål
Det har gått ett och ett halvt år sedan FN beslutade om Agenda 2030; som förbinder världens ledare att arbeta mot 17 globala hållbarhetsmål för en ekonomisk, social och hållbar utveckling. Målen är universella och gäller alla FNs medlemsländer. Bland målen ingår bland annat att “vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna”.

– De globala målen har gett oss en gemensam karta som gör att vi lättare kan analysera företag och branscher och bli ännu bättre på att värdera hur de förhåller sig till utmaningarna. Men också rapportera till kunderna vilken effekt fonderna de har valt har, och hur bra de levererar på målen.

Framtiden för hållbart sparande ser enligt Jan Erik ljus ut även om det finns globala orosmoment som ibland överskuggar det som faktiskt är bra. Den förändringskraft som är igångsatt globalt genom Parisavtalet och de Globala Hållbarhetsmålen har ett starkt stöd, särskilt i yngre generationer, vilket enligt Jan Erik förändrar våra konsumtionsmönster och beteenden i grunden.

– Varje ny generation har ett annat perspektiv än den tidigare. De yngre generationerna är mer medvetna om fördelarna med ett hållbart levnadssätt. Delningsekonomi är ett begrepp på frammarsch som innebär att du inte behöver äga allting. Det gör att vi får en mycket bättre resursanvändning, utan att vi tappar värde och skapar bättre effektivitet. Det gillar vi investerare. Green is good, helt enkelt.

Ser du att kapitalmarknaden kommer påverkas av att USA lämnat Parisavtalet?
– Vi har inte sett någon påverkan än och jag tror också att förändringen mot ett mer hållbart samhälle sker med en kraft som är helt oberoende av var Donald Trump landar i sin politik. Det är de-facto så att produktionskostnaderna för exempelvis förnybar energi är på väg ned och kostnaderna för fossilt är på väg upp. Då kan han tycka vad han vill, men här kommer fundamentala ekonomiska principer att styra och det är bra.

Taggar: | | |